Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden

Wij nemen jouw privacy serieus. Op deze pagina omschrijven we hoe we met jouw gegevens omgaan en vind je tevens onze Algemene Voorwaarden.

Privacyverklaring

Wet bescherming persoonsgegevens

De door jou verstrekte informatie wordt door Flexwerkplek.nl gebruikt voor de administratieve afhandeling van jouw reservering. De informatie kan daarnaast gebruikt worden om jou te informeren over de status van de reservering. Wanneer je je aanmeldt bij onze webshop, kunnen jouw gegevens gebruikt worden om je in de toekomst te informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Als je dergelijke informatie niet op prijs stelt, dan kun je dit schriftelijk melden aan Flexwerkplek.nl, of neem contact met ons op via het contactformulier op de website.

De passief verstrekte informatie heeft twee doelen. Allereerst worden cookies gebruikt om de website voor de gebruiker zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Daarnaast kan Flexerkplek.nl meten hoeveel unieke bezoekers de website heeft en deze waardevolle informatie gebruiken om speciale acties op te kunnen zetten.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Flexwerkplek.nl probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Daarom heb je altijd het recht de gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt hiervoor altijd schriftelijk of online contact met ons opnemen.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.flexwerkplek.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen:

Contactformulieren

Wanneer je contact met ons opneemt vragen wij om jouw naam en e-mail adres om zo correct te kunnen reageren.

Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het analyseren van onze website bezoekers.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen

Wij verwerken gegevens voornamelijk voor:

  • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
  • het uitvoeren van een overeenkomst;
  • het verwerken, produceren en verzenden van jouw order(s).

Derde ontvangers

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order of de bezorgdienst die je order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Algemene Voorwaarden

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden neem dan contact met ons op via info_at_flexwerkplek.nl.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met je sluiten.
  2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan jou toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.flexwerkplek.nl.
  3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Op deze pagina zijn de overeenkomsten beschikbaar welke gelden bij het gebruik van de website Flexwerkplek.nl. De pagina is opgebouwd aan de hand van twee losse overeenkomsten. De eerste overeenkomt is een rechtstreekse overeenkomst die wordt aangegaan met het Flexwerkplek.nl platform. Hierin zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de data, techniek en het account, hierna te noemen: ‘platform overeenkomst’. Wanneer er een overeenkomst ontstaat tussen Locatie en opdrachtgever wordt er een eenmalige, rechtstreekse overeenkomst aangegaan met Online Retail Services BV. Deze overeenkomst heet de ‘Reserveringsovereenkomst’. Op de platform overeenkomst en reserveringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Flexwerkplek.nl (Online Retail Services B.V.)
Adres: Tolnasingel 3, 2411 PV Bodegraven
Telefoonnummer: 0172-636815
E-mailadres: info_at_flexwerkplek.nl
KvK-nummer: 58276270
Btw-identificatienummer: NL8529.59.801.B01

Platform Overeenkomst

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het platform gaan de ‘opdrachtgever’ en ‘Locatie ’akkoord met de ‘platform overeenkomst’. De artikelen binnen de 'reserveringsovereenkomst' zijn niet van toepassing op Flexwerkplek.nl. Flexwerkplek.nl behoudt zich het recht de platform overeenkomst te wijzigen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het platform dan wordt er ingestemd met de meest recente versie van de platform overeenkomst.

Artikel 3 – Product

Door middel van een online digitaal platform (het ‘Platform’) biedt Flexwerkplek.nl een dienst aan waarmee reserveringen bij een Locatie geplaatst kan worden, danwel informatie over een Locatie gevonden kan worden tegen betaling. Deze werking wordt hierna genoemd (het ‘Product’).

Artikel 4 – Registratie

Door middel van een beveiligde log in kunnen gebruikers met behulp van e-mailadres en persoonsgegevens zich registreren voor het ‘Product’. Alle gegevens dienen hierbij naar waarheid in te worden gevuld.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Flexwerkplek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die als gevolg van het gebruik van het platform, of het product geleden mocht worden, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van bewuste roekeloosheid, opzet of grove nalatigheid. Flexwerkplek.nl treft zo veel mogelijk maatregelen om een goed functionerend en veilig platform te bieden. Hierbij garandeert het op geen enkele wijze de juistheid van het product, of de inhoud van het platform. Flexwerkplek.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, danwel het Product te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven, en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Flexwerkplek.nl ontstaat.

Artikel 6 – Misbruik

Als voorwaarde voor het gebruik van het Product, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  • geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of bedrijf;
  • geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;
  • geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
  • niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als Flexwerkplek.nl vermoedt dat je niet voldoet aan de Platform Overeenkomst, dan kan Flexwerkplek.nl je de toegang tot het Platform en het Product met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

Artikel 6B – Misbruik als voorwaarde van gebruik deel 2:

Communicatie buiten het Flexwerkplek.nl platform. Via het accepteren van de algemene voorwaarden geef je akkoord dat je uitsluitend zal communiceren via het Flexwerkplek.nl platform. Communicatie rechtstreeks voor het afronden van de aankoop van de desbetreffende reservering is niet toegestaan. Na het doen van de transactie is alleen communicatie toegestaan over de huidige aankoop, nieuwe overeenkomsten kunnen alleen via het platform gesloten worden. Bij overtreding van deze regel, krijg je uit coulance een waarschuwing. Bij herhaling wordt je account verwijderd. Bij herhaling binnen je organisatie zal ook je organisatie van het platform verwijderd worden.

Artikel 7 – Vrijgeven van informatie

Flexwerkplek.nl heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.

Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als jij de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 30 dagen, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat je de Software heeft gebruikt.

Reserveringsovereenkomst

Artikel 9 – Overeenkomst van koop

Wanneer er tot een wederzijds akkoord is gekomen middels gebruik van het platform Flexwerkplek.nl ontstaat en een onderlinge overeenkomst tussen Locatie en opdrachtgever.

Artikel 10 – Wederzijds akkoord

Flexwerkplek.nl streeft ernaar elk voorstel correct af te handelen, maar opdrachtgever dient zich ook in te spannen voor een wederzijds akkoord. Indien er niet aan de voorwaarden van de andere belanghebbende wordt voldaan behoudt Flexwerkplek.nl zich het recht om de overeenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te vernietigen. Tevens behoudt Flexwerkplek.nl zich het recht de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen indien er niet aan de voorwaarden van de reserveringsovereenkomst wordt voldaan.

Artikel 11 – Kosten en prijs

Wanneer er op het Flexwerkplek.nl platform een aanbieding wordt gedaan dan wordt de vastgestelde verkoopprijs getoond. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om hiermee akkoord te gaan.

Artikel 12 – BTW

De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. De overeengekomen prijs van de te leveren dienst betreft 100% van het bedrag. Het bedrag dat wordt voldaan door de opdrachtgever bestaat uit de prijs van het product, vermeerderd met 21% btw.

Artikel 13 – Duur overeenkomst

Wanneer een overeenkomst ontstaat dient de overeengekomen reservering plaats te vinden op het afgesproken tijdstip.

Artikel 14 – Oplevertijd

Wanneer een voorstel geaccordeerd is dient de Locatie het product op het afgesproken tijdstip te leveren.

Artikel 15 – Risico’s

Het plaatsen van reserveringen bij locaties is niet geheel risicovrij. Flexwerkplek.nl spant zich in om zo veilig mogelijke Locaties aan te leveren en een succesvolle transactie te verzorgen. Maar garandeert niet dat er geen ingreep kan worden gedaan door zoekmachines. Flexwerkplek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld door geleden schade door dergelijke veranderingen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Flexwerkplek.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van het product of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel Flexwerkplek.nl zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilige koop, garandeert zij op geen enkele wijze de de inhoud van het Platform of de juistheid van het ‘product’. Flexwerkplek.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platform Dienst, het Platform of product. Flexwerkplek.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platform Dienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Flexwerkplek.nl ontstaat.

Kopie van de algemene voorwaarden kan op verzoek verstrekt worden.

update 02-01-2023